گروه مدیریت و کیفیت

تعداد روز عنوان دوره ردیف
2 تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 :2015 1
2 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 2
5 سر ممیزی iso 9001:2015 تحت اعتبار IRCA 3
1 تفکر مبتنی بر ریسک با رویکرد ISO9001:2015 4
1 مدیریت ریسک فرایندها در ISO9001:2015 5
1 مدیریت تغییر در ISO9001:2015 6
1 مدیریت دانش در ISO9001:2015 7
3 تشریح الزامات مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS 8
2 ممیزی داخلی  سیستم مدیریت یکپارچه IMS 9
2 تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016 10
2 ممیزی داخلی الزامات خاص سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016 11
5 سر ممیزی ISO 13485:2016   تحت اعتبار IRCA 12
3 تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو IATF16949:2016 13
2 ممیزی داخلی  سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو   IATF16949:2016 14
3 تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی ISO /TS 29001:2010 15
تعداد روز عنوان دوره ردیف
2 کنترل کیفیت عمومی 16
1 اصول ممیزی سیستم های مدیریت ISO 19011:2011 17
2 مدیریت موفقیت پایدار سازمان مبتنی بر استاندارد ISO 9004 18
2 تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات ISO/TR10013 19
5 تضمین کیفیت ویژه کارگزاری های بورس (مبتنی بر استانداردهای ISO9001,ISO10002,ISO10004,5S) 20
4 تشریح الزامات وممیزی استاندارد حمل ونقل ریلی IRIS 21
4 تشریح الزامات ومستند سازی استاندارد کیفیت جوشکاری ISO 3834 22
3 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی ISO26000:2010 23
3 تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مخابرات TL9000 24
2 آشنایی با استاندارد تائید کیفیت محصول اروپا  CE 25
3 راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های بهداشتی و درمانی IWA1 26
2 راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی IWA4 27
1 اصول نگارش استانداردهای ملی و بین المللی 28
3 دوره جامع تربیت مشاور  سیستم مدیریت کیفیت 29
4 دوره جامع تربیت کارشناس و مدیر تضمین کیفیت 30