برخی از مشتریان استقرار و مشاوره :

* صنایع توسعه بسته بندی اپادانا

*  چوب سنگ نگین شرق

*  چوب سنگ سناباد

*  صنایع غذایی مهتا

*  رایانه ثانیه شمارشرق

*  ایزوگام جاوید

*  شرکت ماشین روستا

*  موسسه اموزش عالی بینالود

*دانشگاه خیام

* تکلان توس

*الکتریک خراسان

*کاشی زهره

*پلیمر توس

*الکتریک خراسان

*ایران خودرو بینالود

*صنایع امام هادی

*شرکت شهرک های صنعتی خراسان

*ایزوگام زرین بام