باشگاه مشتریان

ارائه تسهیلات و تخفیف ویژه به اعضای باشگاه در :
- دوره های آموزشی

- همایش و سمینار

 - مشاوره بازاریابی و توسعه فروش

- مشاوره مدیریت منابع انسانی

- مشاوره استانداردهای بین المللی مدیریت