عترضه یابی و تحلیل عملکرد سازمان

انجام یک پروژه ی عارضه‌یابی بصورت زیر است:

1ـ شناخت كلي از سازمان.

2ـ تنظيم ليست اوليه از نشانه هاي عوارض در سازمان.

3ـ تنظيم ليست اوليه از عوارض احتمالي در سازمان.

4ـ جمع آوري اطلاعات اوليه از واقعيت هاي سازمان.

5ـ شناخت اوليه از تصميم گيرندگان و مديران بنگاه يا سازمان مورد بررسي.

6ـ درك محدوديت ها و ارزيابي از خط مشي هاي كارفرما.

7ـ شناسايي درك كار فرما از مسئله.

8ـ آزمون درك كار فرما از مسئله.

9ـ شفاف سازي انتظارات كار فرما.

10ـ توافـق كـارفرما با عنوان مساله وانتـظارات كار فرما از انجام پــروژه عارضه يابي .

11- نوشتن طرح عارضه يابي