مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

طرح ریزی سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر اساس الگوی سیستمی ، اقتضایی دکتر میر سپاسی شامل :

جذب ، تامین و تعدیل منابع انسانی شامل طراحی ، آموزش و اجرای سیستم‌های زیر:

کارمندیابی، جذب، گزینش و استخدام مناسب ترین کارمند

مدیریت استعداد

سیستم کارراهه و جانشین پروری

تدوین مدل شایستگی

برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه

بکارگیری منابع انسانی

طراحی ساختار سازمانی

طراحی کارآمد و موثر شغلی

تجزیه و تحلیل شغل بر اساس الگوهایی نظیر O*NET

طرح طبقه‌بندی مشاغل

طراحی سیستم انگیزش و نحوه تعامل و همکاری موثر کارکنان

طراحی سیستم پیشنهادات

ایجاد تیم‌های حل مساله

تحقیق و پژوهش در حوزه رفتار سازمانی

ارزیابی بلوغ فرایند های منابع انسانی براساس مدل هایی مانند : میر،فیلیپس و ...

پیاده‌سازی مدل‌های تعالی منابع انسانی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

تدوین دوره‌های آموزشی کاربردی و مورد نیاز مدیران و کارکنان با هدف بهبود عملکرد

توسعه کار راهه شغلی

طراحی و اجرای سیستم ارزیابی و مدیریت عملکرد

پیاده‌سازی استانداردهای مدیریت آموزش مانند :ISO10015 ،ISO29990

تهیه طرح توسعه فردی (IDP)

نگهداشت و جبران خدمات منابع انسانی

طراحی استراتژیک نظام جبران خدمت، مزایا و پاداش کارکنان

طراحی سیستم سلامت سازمانی، ایمنی و شرایط محیط کار

طراحی سیستم ارائه تسهیلات و خدمات به منابع انسانی

طراحی و اجرای مصاحبه خروج

خدمات مشاوره ای ارتقاء فرهنگ کارهای تیمی با به کار گیری متدهای مختلف

خدمات فرهنگ سازی و آموزش

مشاوره برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ، مدیریت عملکرد و بهره وری

تهیه و تدوین نقشه استراتژی
کارت امتیازی متوازن (BSC)
استراتژی‌های اقیانوس آبی
استراتژی‌های نگهداشت مشتری
مدیریت استراتژیک