ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

مدرس : سرکار خانم مهندس حسینی ( بیش از 10 سابقه کار در صنعت - مشاوره و مدرس سیستم های مدیریت ISO )

سرفصل ها :

  • آشنایی با نحوه برنامه ریزی طرح ممیزی
  • تشریح الزامات ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 19011
  • آشنایی با نحوه تشکیل جلسه افتتاحیه
  • آشنایی با نحوه ثبت عدم انطباق ممیزی
  • آشنایی با نحوه تشکیل جلسه اختتامیه
  • آشنایی با نحوه گزارش دهی ممیزی
  • آشنایی با ویزگی های ممیزی
  • روانشناسی ممیزی
  • کارگاه های آموزشی