تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2015

تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2015

مدرس : خانم مهندس حسینی

13 سال سابقه کار در صنعت -مشاور و مدرس سیستم های مدیریتی سری iso

سرفصل ها :

  • تشریح الزامات و نیازمندیهای استاندارد ISO 9001 : 2015 در چهارچوب ساختار جدید Anenex SL
  • تشریح تغییرات و تفاوت میان ویراش فعلی و ویرایش قبلی ( ISO 9001 : 2008 )
  • شامل اصول هفت گانه مدیریت کیفیت : تقکر مبتی بر ریسک ، مدیریت تغییرات ، مدیریت دانش ، جهت گیری استراتژیک ، شناخت محدوده سازمان ، شناسایی ریسک ها ، شناسایی فرصت ها ، ارزیابی عملکرد ، بهبود مستمر و تفاوت آن با سایر مفاهیم جدید در استاندارد