خط مشی کاوشگران بهبود کیفیت

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت یکی از ارائه دهندگان خدمات مشاوره و آموزشی در زمینه مدیریت و مهندسی صنایع اقدام به  و  و    طرح ریزی و پیاده سازی سيستم مديريت کیفیت مبتني بر استانداردISO 9001:2015 ISO    وسیستم مدیریت  ارئه دهندگان خدمات آموزش   بر اساس استاندارد ISO 29990:2010 نموده و براي دستيابي به مباني اين استانداردها، اصول زيررا مد نظر قرار داده است:

1-  ایجاد و ارتقای رضایت فراگیران از طریق:

 • بهره گیری از مدرسان توانمند و معتبر  کشور و خارج از کشور
 • مطابقت محتواي آموزش های ارائه شده با نيازهاي شغلي
 • اثربخشي و کاربردي بودن دوره هاي آموزشي
 • بهره گیری از فضاي آموزشي مناسب و فوق العاده
 • ارائه گواهينامه های  معتبر آموزشی و بین المللی

2-  ایجاد و ارتقاي رضايت کارفرمايان از طريق:

 • پاسخگويي بهنگام
 • انعطاف پذيري در مفاد قرارداد
 • اجراي به موقع برنامه هاي آموزشي
 • ايجاد اطمينان و اعتماد از کيفيت خدمات آموزشي

3-  ایجاد وافزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق:

 • مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی
 • ایجاد بستر مناسب جهت بهبود عوامل سازمانی و محیط کار
 • آموزش و توانمندسازي کارکنان موسسه

4-  توسعه توان رقابتی و افزایش درآمدهای سازمان از طریق:

 • مدیریت و برنامه ریزی مطلوب منابع
 • افزایش تعداد کارفرمایان سازمان
 • توجه به نیازها و انتظارات کلیه ذی نفعان شرکت
  • تبعیت از الزامات قانونی و الزامات دیگر .
  • تعهد به بهبود مستمر در امورکیفیت

5-  ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی پرسنل .

6-  شناسایی مستمر  ریسکهای سازمانی در راستای کاهش ریسکها ، پیشگیری و اصلاح ریسکها، حذف منبع ریسک

7-  رسیدگی سریع و به موقع به شکایات مشتریان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت.

8-  افزایش رضایت کلیه ذی نفعان شرکت .

مديريت موسسه خود را متعهد به رعایت  اين خط مشي، الزامات قانونی و مقرراتی و بهبود مداوم اثربخشي سیستم های مدیریتی فوق می داند.بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تامین کنندگان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می­رود با محوریت کار گروهی و مشارکت کارکنان، تحقق اصول مذکور میسر گردد .